3334/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tặng thưởng Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về phòng, chống ma tuý năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng: 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C, 02 giải phong trào cho các tập thể; tặng 01 giải A, 04 giải B, 06 giải C, 02 giải Khuyến khích cùng 03 giải chuyên đề cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại "Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách về phòng, chống ma tuý năm 201 ", tổ chức tại Thành phố Cà Mau từ ngày 26 - 27 tháng 10 năm 2011.

Điều 2. Kinh phí khen thưởng lấy từ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2011 theo dự toán của Vụ Thư viện được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, các tập thể và cá nhân đạt giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác