3338/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích Phủ Tiên Hương thuộc Khu di tích Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 386/UBND- VP8 ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích Phủ Tiên Hương thuộc Khu di tích Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích Phủ Tiên Hương, gồm hạng mục: Lầu Cô, Lầu Cậu, Nhà Tổ, Nhà khách, Nhà ngang hai bên để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đế lập dự án tu bổ di tích Phủ Tiên Hương (gồm các hạng mục nêu trên) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích Phủ Tiên Hương./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTT DL tỉnh Nam Định
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác