3339/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tham gia Triển lãm Thế giới 2012 Yeosu, Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 5898/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Đề án Việt Nam tham dự Triển lãm Thế giới EXPO 2012 tại Yeosu, Hàn Quốc,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế là đơn vị Thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động tham gia Triển lãm Thế giới 2012 tại Yeosu, Hàn Quốc (gọi tắt là EXPO 2012) Thời gian: Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 8 năm 2012

Địa điểm: Thành phố Yeosu, Hàn Quốc.

Điều 2. Nội dung công việc gồm:

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc được Ban Chỉ đạo giao;

- Liên hệ với Tổ chức Triển lãm Quốc tế (BIE) và nước chủ nhà EXPO 2012 về các vấn đề quan hệ ở cấp độ nhà nước;

- Theo dõi, giám sát, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc tham gia của Việt Nam tại EXPO 2012;

- Tổ chức các sự kiện mang tính quốc gia tại Lễ khai mạc, Lễ Bế mạc và Ngày quốc gia Việt Nam tại EXPO 2012;

- Chủ trì thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh Việt Nam và các hoạt động liên quan trong khuôn khổ EXPO 2012;

- Chủ trì, phổi hợp thực hiện công tác quyết toán theo quy định.

Điều 3. Về kinh phí: Chi bằng nguồn Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham dự EXPO 2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-BCĐ EXPO 2012 (để báo cáo);

-BTC EXPO 2012 (để phối hợp);

-Lưu: VT, HTQT, VH (42).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác