333/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón chuyên gia sang Việt Nam tổ chức tuyển sinh Dàn nhạc trẻ Châu Á năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón 02 chuyên gia sang Việt Nam tổ chức tuyển sinh cho Dàn nhạc trẻ Châu Á năm 2016.
Thời gian: từ ngày 22 tháng 02 năm'2016 đến ngày 25 tháng 02 năm 2016.
Thời gian thi tuyển dàn nhạc: ngày 24 tháng 02 năm 2016.
Địa điểm: Học viện Âm Nhạc quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chi trả lễ tân đón tiếp, tổ chức thi tuyển, đi lại của chuyên gia tại Hà Nội, quà tặng, mời cơm, kinh phí trên trích từ nguồn ngân sách 2016.
- Dàn nhạc trẻ Châu Á chi trả toàn bộ kinh phí cho chuyến đi bao gồm đi lại hành trình quốc tế, ăn, ở, bảo hiểm, phí visa...
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;

- Lưu: VT, HTQT, AVH.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác