3340/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tham gia Triển lãm Thế giới 2012 Yeosu, Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 5898/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Đề án Việt Nam tham dự Triển lãm Thế giới EXPO 2012 tại Yeosu, Hàn Quốc;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động tham gia Triển lãm Thế giới 2012 tại Yeosu, Hàn Quốc (gọi tắt là EXPO 2012)

Thời gian: Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 8 năm 2012

Địa điểm: Thành phố Yeosu, Hàn Quốc.

Điều 2. Nội dung công việc gồm:

Xây dựng Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới 2012 Yeosu, Hàn Quốc;

-Khảo sát thiết kế và xây dựng Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam tại EXPO 2012;

- Xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam tại EXPO 2012;

- Triển khai công tác chuẩn bị trong nước sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt (nội dung đề án trưng bày triển lãm và dự toán chi tiết kinh phí);

- Thực hiện các công tác tổ chức sản xuất, thi công, lắp dựng, trưng bày, vận hành và các hoạt động liên quan của Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam trước và trong thời gian diễn ra EXPO 2012;

- Làm đầu mối liên hệ giữa Việt Nam với Ban tổ chức EXPO 2012, các nước và các tổ chức tham dự;

- Làm các thủ tục thanh quyết toán theo quy định;

- Báo cáo tổng kết các hoạt động sau khi kết thúc EXPO 2012.

Điều 3. Kinh phí tham dự EXPO 2012 được chi bằng Ngân sách nhà nước từ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-BCĐ EXP0 2012 để báo cho).

-BTC EXP0 2012 (để phối hợp),

- Lưu: VT, HTQT, VH (42)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác