3340/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Ngày hội Đức 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam tổ chức Ngày hội Đức 2012 nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học kỹ thuật Đức tại Việt Nam. Thời gian và địa điểm: Ngày 17-18/11/2012 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Điều 2. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý nội dung và đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động này.

Điều 3. Về Kinh phí: Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam chịu các chi phí liên quan đến tổ chức hoạt động này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác