3341/QĐ-BVHTTDL,

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 3341/QĐ-BVHTTDL, ngày 29 tháng 9 năm 2009 Về Việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 80 năm Thành lập Đảng và hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG "NHỮNG BÀI CA DÂNG ĐẢNG" 
KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội năm 2010;

Căn cứ các văn bản cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo của các đơn vị; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (kèm theo các văn bản);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 80 năm Thành lập Đảng và hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội tổ chức từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 2010 tại Thành phố Hà Nội gồm các ông, bà có tên sau đây;

 

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trưởng ban

2. Ông Hoàng Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Phó TB

3. Bà Ngô Thị Thanh Hằng

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Phó TB

4. Ông Nguyễn Đạo Toàn

Cục trưởng Cục Văn hoá sở,

Ủy viên

5. Ông Đỗ Kim Cương

Vụ trưởng Vụ VH-VN Ban Tuyên giáo TW,

Ủy viên

 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vì chức năng tổ chức tốt Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Những bài ca dâng Đảng" đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc Liên hoan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

-UBND TP Hà Nội;

-Ban Tuyên giáo TW;

-Tổng Liên đoàn LĐVN,

- Đài Truyền hình Việt Nam;

-Sở VHTTDL Hà Nội;

- Các đơn vị liên quan;

-Văn phòng Bộ;

-Lưu: VT,VHCS(1), TL (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác