3341/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho bà Kim Hye Kyeong, Giáo sư Khoa Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Chosun (thành phố Gwangiu, Hàn Quốc), đã có nhiều thành tích đóng góp cho việc tăng cường sự hiểu biết về văn hóa nghệ thuật, duy trì và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và bà Kim Hye Kyeong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, TĐKT.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác