3344/ QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Viện văn hoá Nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Đại thi hào Nguyễn Du và các Danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền với Thăng Long - Hà Nội"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2845/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 2054/TB-BVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao vào Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học "Đại thi hào Nguyễn Du và các Danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền với Thăng Long - Hà Nội’’

 Điều 2. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội thảo theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

Điều 3. Phần kinh phí của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam để tổ chức Hội thảo trích từ ngân sách sự nghiệp năm 2010 của đơn vị theo thỏa thuận giữa Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-  Lưu: VT, DSVH, VVHNTVN(2), ĐP.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác