3344/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức tuyên truyền biểu tượng, sản phẩm, linh vật truyền thống của Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tổ chức tuyên truyền biểu tượng, sản phẩm, linh vật truyền thống của Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2014 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, MTNATL (02), ĐB 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác