3345/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xin chủ trương xây dựng Quy chế của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Kính gửi: Bộ Tư Pháp

Hiện nay, Việt Nam đã có 08 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 05 Di sản Văn hóa (Quần thể Di tích cố đô Huế, Khu Phố cổ Hội An, Khu Di tích Mỹ Sơn, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, Thành Nhà Hồ), 02 Di sản Thiên nhiên (Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) và 01 Di sản hỗn hợp giữa Văn hóa và Thiên nhiên (Quần thể danh thắng Tràng An). Có thể nói, trong những năm qua các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam, nâng cao uy tín, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hộ quận các địa phương sở hữu di sản nói riêng, cũng như của đất nước nói chung.
Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, việc quản lý và bảo vệ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở nước ta còn bộc lộ một số hạn chế. Hệ thống các văn bản quy định phân công trách nhiệm, phối hợp trong việc quản lý, bảo vệ di sản, đặc biệt là các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa cụ thế, dẫn đến sự chồng chéo giữa các bộ, ngành ở Trung ương cũng như các sở, ban, ngành ở địa phương trong vấn đề quản lý, bảo vệ và phát huy di sản.
Tại Điều 55 Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây gọi là Luật di sản văn hóa) quy định:
“1. Chỉnh phủ thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hoá.
2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lỷ nhà nước về di sản vãn hoá.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà nước vê di sản văn hoá theo phân công của Chính phủ.
Chính phủ quy định cụ thế trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phổi hợp với Bộ Vãn hoá, Thể thao và Du lịch để thực hiện thong nhất quản lý nhà nước về di sản văn hoá.
4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản văn hoá ở địa phương theo phân cấp của Chỉnh phủ
Để triển khai thi hành Luật di sản văn hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (sau đây gọi là Nghị định số 98/2010/NĐ-CP). Tại thời điểm ban hành Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, các cơ quan có liên quan cho rằng chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương đã được quy định tại Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và quy định tại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó, do vậy, nội dung này chưa được quy định cụ thể tại Nghị định số 98/2010/NĐ-CP.
Căn cứ vào các quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật di sản văn hóa và điểm a khoản 6 Điều 2 Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực tiễn quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quy định việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, trong đó có nhũng nội dung phân công cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam là phù hợp với các quy định của Luật di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, cho ý kiến về chủ trương xây dựng “Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa vậ Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch rất mong sớm nhận được ý kiến gó của Bộ Tư pháp về vấn đề nêu trên để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ti khai các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Đức Đam (để b/b);
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/b);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục HTQT; Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ;
- Lưu: VP, DSVH, NVC.14.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác