3346/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VụTVĐT Đào mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc báo cáo phong trào thi đua làm theo lời bác của tuổi trẻ các trường ngành văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2009-2011

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị học sinh, sinh viên xuất sắc ngành văn hoá, thể thao và du lịch làm theo lời bác lần thứ II vào tháng 12/2011 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Để tổng kết đánh giá phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên các trường văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2009-2011; biểu dương, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sáng tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo xây dựng bao cáo tổng kết phong trào thi đua làm theo lời bác của học sinh, sinh viên của trường giai đoạn 2009-2011. Báo cáo tổng kết cần tập trung vào những điểm sau:

- Khái quát chung tình hình hoạt động của trường;

- Công tác giáo dục chính trị, pháp luật, tư tưởng, đạo đức lối sống;

- Kết quả các phong trào thi đua của học sinh sinh viên: Phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp, sinh viên tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, bầu chọn Vịnh Hạ Long, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội...;

- Kế hoạch thi đua trong giai đoạn 2011-2013;

- Kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 51-53 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 10/11/2011 đồng thời gửi bản mềm vào hộp thư điện tử doanphuongtham@/yahoo.com để tổng hợp đưa vào báo cáo tại Hội nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, ĐTT (45).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác