3347/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Chi một phần tiền xây dựng chương trình cho 08 đơn vị ngoài công lập tham gia "Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2009"

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ
  VIỆC CHI MỘT PHẦN TIỀN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHO 08 ĐƠN VỊ NGOÀI CÔNG LẬP THAM GIA "HỘI DIỄN SÂN KHẤU KỊCH NÓI CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC - 2009"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ in, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức "Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2009" vào cuối tháng 9 năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi một phần tiền xây dựng chương trình cho 08 đơn vị ngoài công lập tham gia “Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2009", theo các mức như sau:

1. Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn (Kịch Phú Nhuận): 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

2. Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

3.Công ty TNHH Sân khấu Nghệ thuật Thái Dương (IDECAF): 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

4. Công ty Cổ phần Đầu tư Giải trí Phước Sang (Kịch Sài Gòn): 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

5. Đoàn Kịch nói - Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn Hải Dương: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

6. Công ty TNHH Nụ Cười Mới: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

7. Công ty Cổ phần Dịch vụ - Truyền thông - Quảng cáo Sài Gòn Phẳng: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

8. Nhà hát Kịch Đại Đồng: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

Điều 2. Kinh phí chi trong ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thủ trưởng các đơn vị có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, H(15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác