3348/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Về việc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật đón và tổ chức cho đoàn nghệ thuật Ấn Độ sang biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đón và tổ chức cho đoàn nghệ thuật Bollywood, Ấn Độ gồm 12 người sang biểu diễn tại Hà Nội và Hải Phòng.

- Thời gian: từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2011.

- Thời gian biểu diễn:

+ Ngày 29/10 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

+ Ngày 30/10 tại Nhà hát Công Nhân Hà Nội.

+ Ngày 31/10 tại Nhà hát Tháng Tám Tp. Hải Phòng

Điều 2. Kinh phí:

+ Phía Ấn Độ chịu chi phí đi lại hành trình quốc tế, thù lao biểu diễn của nghệ sĩ (nếu có), chi phí ăn, ở cho đoàn tại Hà Nội từ ngày 28/10 đến hết ngày 30/10/2011 và các chi phí khác liên quan.

+ Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật đài thọ đi lại nội địa, phiên dịch, in ấn quảng cáo, địa điểm tổ chức biểu diễn, âm thanh, ánh sáng, lễ tân đón tiếp, chi phí thăm quan (nếu có), chi phí ăn, ở cho đoàn từ ngày 31/10 đến hết 01/11/2011, thù lao làm ngoài giờ cho cán bộ của Trung tâm và các chi phí khác liên quan (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2011 của Trung tâm)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (1), VTA.10..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác