3351/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v bổ sung nội dung tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và tình diễn trang phục dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung nội dung tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc kèm theo Quyết định số 2716/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc. Với một số nội dung sau:
- Xây dựng nội dung, chương trình diễu hành nghệ thuật trong Lễ Khai mạc gồm 02 tiết mục mở đầu, kết thúc;
- Thiết kế, thi công 6 mô hình, biểu trưng của 6 vùng Đông Bắc, Tây Bắc,
Trung du và Châu Thổ Bắc Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ;
- Thiết kế thi công 6 sân khấu đường phố để tổ chức thi chương trình Diễn xướng dân gian.
Điều 2. Kinh phí bổ sung những nội dung trẽn theo kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở;
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (đế b/c);
- SVHTTDL các tỉnh, thành phố tham gia liên hoan;
- Lưu: VT, VHCS, LH (15);
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác