3352/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3242/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Tô Văn Động - Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Đại Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Ủy viên;

6. Ông Đinh Văn Đáng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - - Ủy viên;

7. Bà Lê Thị Thu Hiền - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

8. Ba Đoàn Thị Thắm - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

9. Ông Đoàn Mạnh Cương - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thư ký.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức điều hành Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, ĐMC.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác