3353/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v quản lý và tổ chức lễ hội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 
Trước thực trạng một số lễ hội tổ chức có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp mang tính bạo lực, gây mất an toàn cho nhân dân và du khách, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa trong lễ hội, tạo bức xức trong dư luận xã hội; Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định về tổ chức lễ hội, trong đó yêu cầu về nội dung lễ hội “trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, loại bỏ hoặc thay thế các tập tục không còn phù hợp; không tổ chức các lễ hội có nội dung kích động bạo lực; mô tả cảnh đâm chém, đấm đá, đánh đập tàn bạo; cảnh rùng rợn, kinh dị..
Để kịp thời chấn chỉnh, không để việc tranh cướp, ẩu đả, bạo lực tại hội Phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và lễ hội Đả cầu cướp phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) diễn ra trong mùa lễ hội sắp tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu, đề xuất thay đổi hình thức tổ chức lễ hội cho phù hợp; đồng thời tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, rà soát, điều chỉnh cách thức tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo công tác quản lý và tổ chức diễn ra theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cũng như của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lễ hội ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ;
- Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, VHCS (02). NTT.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác