3355/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu Vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đưa vào thực hiện trong đời sống thực tiễn góp phần thực hiện chủ trương của Đảng.

Thực hiện đúng thủ tục, quy trình, thời gian, tiến độ xây dựng Nghị định.

Tập hợp được nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Nghị định. Đảm bảo yêu cầu chất lượng về nội dung, tính pháp lý, khoa học phù hợp với thực tiễn. Đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, phù hợp với sự phát triển của đất nước.

- Nghị định xây dựng đảm bảo nội dung, tiến độ, thời gian theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

II- NỘI DUNG:

1. Nghiên cứu nội dung, đường lối của Đảng, cụ thể hóa bằng Nghị định với các điều khoản có tính khả thi, áp dụng rộng rãi trong các đối tượng, phù hợp với xu hướng tiến bộ nhưng không trái với truyền thống văn hoá dân tộc.

2. Khảo sát việc triển khai thực hiện tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao trong các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố để có cơ sở thực tiễn vận dụng xây dựng Nghị định.

3. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm cần thiết để lấy ý kiến đóng góp các Bộ, ngành, tỉnh/thành, các chuyên gia, các nhà quản lý tạo sự đồng thuận cao để Nghị định ban hành có sự thống nhất cả về lý luận và thực tiễn và khả thi trong cuộc sống.

4. Tiếp thu những ý kiến đóng góp có chất lượng, khoa học và thực tiễn; chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, tỉnh/thành, các chuyên gia, các nhà quản lý.

5. Hoàn chỉnh Nghị định, trình các cấp thẩm quyền thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý II năm 2011 .

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Năm 2010:

Quý III - 2010:

- Ban hành Quyết định Thành lập Ban soạn thảo, phân công trách nhiệm thành viên Ban soạn thảo.

- Dự thảo Nghị định lần 1, lấy ý kiến của thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và Tổ Thư ký góp ý dự thảo Nghị định.

Quý IV - 2010:

- Tháng 10 và tháng 11: Tiến hành khảo sát, tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của các Bộ, ngành, tỉnh/thành trực thuộc Trung ương góp ý Dự thảo Nghị định lần 1 (3 cuộc - có kế hoạch chi tiết riêng).

- Tháng 12/2010: Tổng hợp ý kiến - Hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Năm 2011:

QuýI- 2011:

- Tháng 1/2011: Tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương lần 2.

- Tháng 2/2011: Tiếp tục tổng hợp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định lần 2.

Tháng 3/20 11: Trình Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định.

Quý II - 2011:

Tháng 4/2011 : Lấy ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Chính phủ.

Tháng 5/2011: Hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Chính phủ, Chính phủ; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành.

Trên đây là Kế hoạch, tiến độ xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần điều chỉnh phục vụ việc xây dựng Nghị định, sẽ điều chỉnh bổ sung để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chung./.

 

Nơi nhận:

- Cơ quan thành viên và thành viên

BST, TBT, TTK soạn thảo Nghị định;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS, NTT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác