3357/KH-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

1. 1. Mục đích:

Đổi mới phương pháp dạy và học: Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài trình chiếu, bài giảng điện tử và giáo án trên máy tính; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy cho cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin quạ mạng intemet cho học sinh-sinh viên; tạo điêu kiện để học sinh, sinh viên có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, tìm được nội dung học phù hợp).

1. 2. Yêu cầu:

- Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

- Thông qua việc tổ chức Hội thảo, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ cần nâng cao khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

2.1. Thời gian: Tháng 12/2011.

2.2. Địa điểm: Dự kiến tại Hà Nội.

2.3. Đối tượng:

- Đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Cán bộ quản lý công nghệ thông tin, giảng viên, giáo viên được lựa chọn của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

2.4. Nội dung: Hội thảo tập trung chủ yếu những nội dung:

- Sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy trong tình hình hiện nay.

- Thực trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

- Giải pháp nhằm đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

- Kinh nghiệm khai thác, sử dụng một số phần mềm trong việc thiết kế giáo trình điện tử, bài giảng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy của một số cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

3. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng các Thứ trưởng;

-Văn phòng Bộ;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính,

-Lưu: VT, ĐT, ĐMC.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác