3359/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Trao tặng sách và ký Thoả thuận trao tặng sách giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Viện Goethe Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Việt Nam tổ chức:

1/ Lễ trao tặng 870 xuất bản phẩm do Viện Goethe Việt Nam trao tặng Thư viện Quốc gia Việt Nam theo giấy phép số 2725/GP-CXB của Cục Xuất bản cấp ngày 21 tháng 9 năm 2010.

2/ Ký Thoả thuận giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Viện Goethe Việt Nam về việc tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thời gian: 15 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2010.

Địa điểm: tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Điều 2. Về kinh phí:

Thư viện Quốc gia Việt Nam chi tiền tổ chức buổi Lễ trao tặng sách và Ký kết Thoả thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT,HTQT, HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác