335/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thẩm định DA bảo tồn, phát huy giá trị di tích bác Hồ trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 27/SVHTTDL-NVVH ngày 8 tháng 1 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đề nghị thẩm định Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phát huy khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án đầu tư bảo tồn tu bổ và phát huy khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, bao gồm các hạng mục: Tu bổ đền thờ và ao cá Bác Hồ; xây dựng mới khu vệ sinh, hòn non bộ, công trình đa năng (nhà phục vụ sắp lễ, quản lý đón tiếp), kè hồ; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu di tích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau :

- Chỉ tiến hành tu bổ, chỉnh trang ao cá Bác Hồ hiện có.

- Đối với hạng mục nhà đón tiếp, phục vụ và nhà khách: Cần hợp thành một công trình đa năng theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 2242/BVHTTDL-KHTC, ngày 20 tháng 7 năm 2009.

- Đối với hạng mục đền thờ: Chỉ tiến hành sơn thếp nếu hệ thống cột của đền thờ là cột gỗ. Việc làm tượng Bác Hồ đặt trong đền thờ cần phải được thực hiện theo quy định của Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phần căn cứ pháp lý của Dự án cần bổ sung Quy chế này) và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan.

- Không xây dựng nhà phương đình và nhà thủy đình.

- Chỉ rõ vị trí xây dựng cổng khu di tích, nhà phục vụ sắp lễ, tường rào.

- Điều chỉnh thiết kế công khu di tích theo hướng làm hai cột chính đỡ trực tiếp cái công trình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cần xem xét kỹ câu chữ ghi trên công. Về kinh phí thực hiện Dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến tại công văn số 227/BVHTT-KHTC ngày 21 tháng 1 năm 2010.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cần chỉ đạo chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án trước khi phê duyệt theo thẩm quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Vụ KHTC;

-Lưu VT, DSVH (2b), TĐT. 7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác