3360/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương xây dựng một số hạng mục trong khuôn viên di tích chùa Linh Ứng (chùa Thị Cấm), TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4611/UBND- KGVX ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án xây dụng một số hạng mục trong khuôn viên chùa Linh ứng (chùa Thị cấm) thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương xây dựng một số hạng mục trong khuôn viên chùa Linh ứng, gồm: nhà khách, nhà giảng pháp, nhà tăng ni và khu phụ trợ (bếp, vệ sinh...) để phục vụ việc phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn ngân sách của Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác.
Căn cứ nội dung đầu tư xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các hạng mục nêu trên của di tích chùa Linh ứng theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2102 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương xây dựng một số hạng mục trong khuôn viên chùa Linh ứng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác