3361/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội -2012’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Đề án số 787/NTBD ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012'’,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012" vào tháng 11 năm 2012 tại Hà Nội.

Điều 2. Chi phí tổ chức chi trong ngân sách sự nghiệp năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, Thg 12

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác