3364/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận các dự án tu bổ, phục hồi di tích liên quan đến Hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 66/TTr-SVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đề nghị có ý kiến về việc thỏa thuận các dự án tu bố và phục hồi di tích liên quan đến Hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Các di tích đình An Thái (xã Phượng Lâu), miếu Lãi Lèn (xã Kim Đức), đình Thét (xã Kim Đức), đình làng Kim Đới (xã Kim Đức) là các di tích liên quan trực tiếp đến di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khấn cấp Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Để thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khấn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ (giai đoạn 2013-2020) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2013, ngày 5 tháng 12 năm 2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4336/BVHTTDL-KHTC thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đình Bảo Đà và ngày 18 tháng 6 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có Công văn số 1996/BVHTTDL-DSVH thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đình An Thái. Đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh gồm miếu Lãi Lèn, đình Thét và đình Kim Đới (chưa xếp hạng di tích), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi các di tích trên theo quy định của Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thỏa thuận các dự án tu bổ và phục hồi di tích liên quan đến Hát Xoan và tín ngưỡng thò’ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Bộ Kế họach và Đầu tư;
- Lưu: VT, DSVH, TĐT. 8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác