3367/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích đình Thượng Diên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4380/UBND- KGVX ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đình Thượng Diên yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội (kèm theo Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích).
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình Thượng Diên Yết nhằm mục đích tách phần diện tích chùa Phúc Duyên chưa được xếp hạng nhưng nằm trong diện tích khoanh vùng đình Thượng Diên yết, cụ thể:
Diện tích khoanh vùng bảo vệ điều chỉnh: 18.991,4m2, (trong đó khu vực bảo vệ I có diện tích 18.991,4m2; không có khu vực bảo vệ II. Các mốc giới được thể hiện và trình bày chi tiết trong Bản đồ và Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích).
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức ngay việc cắm mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VH&TT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác