3370/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định hồ sơ tu bổ đình, miếu Thế Lại Thượng; đình Quy Lai và các hạng mục thuộc Làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4571/UBND-VH ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị thỏa thuận tu bổ di tích, bao gồm: hồ sơ báo cáo quy mô đầu tư di tích đình, miếu Thế Lại Thượng; Báo cáo lcinh tế kỹ thuật cải tạo, trùng tu 03 nhà cổ thuộc Làng cổ Phước Tích; Dự án tu bổ di tích đình Quy Lai (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 10/8/2016). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thỏa thuận những nội dung sau:
- Tu bổ 03 ngôi nhà thuộc Làng cổ Phước Tích, bao gồm: nhà ông Hồ Văn Hưng, nhà ông Lương Thanh Phong, nhà bà Lê Thị Hoa). Tuy nhiên, hồ sơ cần chỉ rõ vị trí, giải pháp tu bổ các cấu kiện, thành phần kiến trúc của các công trình; đồng thời, chỉnh sửa đúng tên gọi của các căn cứ pháp lý hiện hành về di sản văn hóa.
- Tu bổ di tích đình Quy Lai (chống xuống cấp, thay thế một số trụ, đòn tay, rui; sửa chữa tường, mái).
2. Đối với việc tu bổ di tích đình, miếu Thế Lại Thượng; xây dựng khu nhà đón tiếp khách du lịch tại Làng cổ Phước Tích: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy, hồ sơ tu bổ di tích đình, miếu Thế Lại Thượng gửi kèm Công văn số 4571/UBND-VH của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là hồ sơ báo cáo quy mô đầu tư (đánh giá giá trị, hiện trạng di tích, thuyết minh nhiệm vụ và quy mô dự án), chưa có phương án, tu bổ, tôn tạo di tích; không có hồ sơ xây dựng khu nhà đón tiếp khách du lịch tại Làng cổ Phước Tích. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cần chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ để lập hồ sơ bổ sung, gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ đình, miếu Thế Lại Thượng, đình Quy Lai và các hạng mục thuộc Làng cổ Phước Tích theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế;
-Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác