3377/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Bia chùa Kênh, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7344/UBND- VX ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Bia chùa Kênh thuộc xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Bia chùa Kênh bằng nguồn vốn của tỉnh và huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
- Đối với hạng mục nhà tạm đã được xây dựng tại di tích (là hạng mục có diện tích trên 300m2) khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh đề xuất phương án xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Bia chùa Kênh./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác