3378/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng "Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 551/TB-VP ngày 22 tháng 9 năm 2015 về Kết luận của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban tuần 39;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng "Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020" trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4225/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao.và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT,NTBD(2), Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác