3379/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3379/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án “Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc

phê duyệt Đề án “Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”  (Quyết định số 844/QĐ-TTg), gồm:

1. Ông Vương Duy Biên -Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Kim Cuông –Phó chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam-Phó Trưởng ban;

3. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Phó Trưởng ban thường trực;

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn –Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính –Thành viên;

5. 01 đại diện lãnh đạo Vụ hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính –Thành viên;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4447/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng;

-Lưu: VT, KHTC, KC.35.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác