3380/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v quản lý khu vực Núi Chung, thuộc di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình sổ 4762/TTr.UBND ngày 05/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị cho ý kiến về việc Công ty TNHH Gia Thuận Cảnh Quan đầu tư xây dựng và quản lý Khu du lịch sinh thái tâm linh Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Các điểm di tích ở làng Sen, làng Hoàng Trù và Núi Chung là các thành phần tạo nên quần thể di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, hiện đang được Khu di tích Kim Liên quản lý tốt. Bên cạnh đó, khu vực Núi Chung còn có giá trị cảnh quan và là rừng đặc dụng đã có dự án, quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An không đặt vấn đề xây dựng thêm công trình tại khu vực Núi Chung và quan tâm, chỉ đạo để Khu di tích Kim Liên có đủ năng lực thống nhất quản lý các điểm di tích nêu trên theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có cơ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác