3380/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc cho phép đón chuyên gia Bỉ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đón bà Anne Francois, điều phối viên-Viện trưởng Viện Di sản Wallonie, chuyên gia Bỉ vào làm việc và khảo sát thực tế tại làng Phước Tích theo nội dung dự án B3 “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làng và phát triển du lịch-nghiên cứu thí điểm tại làng cổ Phước Tích”, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian: Từ ngày 16/9/2012 đến ngày 21/9/2012.

Điều 2. Kinh phí:

- Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chi tiền ăn, đi lại nội địa, phiên dịch, chiêu đãi, quà tặng cho chuyên gia trong thời gian làm việc tại Việt Nam từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Viện.

- Phía Bỉ chi tiền vé máy bay quốc tế, tiền ở, thù lao và bảo hiểm cho chuyên gia Bỉ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng,

- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác