3381/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh biên soạn chương trình môn học năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 12/6/2012 và Quyết định số 3016/QĐ-BVHTTDL ngày 07/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 và bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn các chương trình  môn học trình độ đại học (có danh sách kèm theo)

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2012.

Điều 2. Kinh phí biên soạn chương trình trích từ nguồn kinh phí năm 2012 chi tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020).

Điều 3. Vụ Đào tạo có nhiệm vụ hướng dẫn biên soạn các chương trình môn học đã được phê duyệt, Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn thực hiện về kinh phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác