3381/QĐ-RVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Thứ trưởng Bộ Văn hóa Belarus

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ- BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus (gồm 02 người) do Ngài V.M.Chernik - Thứ trưởng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thời gian; từ ngày 20 dến ngày 26 tháng 10 năm 2015,
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Belarus chịu chi phí đi lại quốc tế khứ hồi, bảo hiểm.;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Hợp tác quốc tế, gồm:
+ Ăn, ở, tiệc chiêu đãi, quà tặng, phiên dịch, lễ tân đón tiếp và một số chi phí liên quan khác trong thời gian đoàn ở Việt Nam;
+ Chi phí đi lại, tham quan tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc;
+ Chi phí vé máy bay hành trình Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Công tác phía Nam chịu các chi phí lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, gồm;
+ Chi phí đi lại, lễ tân đón tiếp, chi phí phòng VIP sân bay, tiệc chiêu đãi, chi phí tham quan và một số chi phí liên quan khác.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT,HTQT, NĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác