3382/BVHTTDL-ĐA

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2015

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 2425/SVHTTDL-NVVH ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An về việc tố chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung tại Lễ hội Làng Sen năm 2015. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý lciến như sau:
1. Đồng ý việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen tại tỉnh Nghệ An, tháng 5 năm 2015.
2. Việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt (Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020).
3. Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen tại tỉnh Nghệ An, tháng 5 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và gửi văn bản dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày hội về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Văn hóa dân tộc là đầu mối để phối hợp công tác chuẩn bị và những nội dung liên quan để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ).
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực miền Trung xây dựng kế hoạch nội dung tham gia Ngày hội và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong kế hoạch công tác năm 2015 để triển khai thực hiện góp phần vào thành công của Ngày hội./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- S VHTTDL các tỉnh khu vực miền Trung;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn (đế b/c);
- Lưu: VT, VHDT, Nh.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác