3383/QĐ-RVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ- BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm các Ông.(Bà) có tên dưới đây:
1. Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Tổ trưởng;
2. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Tổ phó;
3. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh - Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên;
5. Bà Lê Thị Thu Oanh - Trường phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế, Thành viên;
6. Bà Lê Thị Hà - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, Thành viên;
7. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chuyên viên phòng Pháp chế, Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao, Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thanh Thủy - Chuyên viên phòng Pháp chế-Hành chính, Tổng cục Du lịch, Thành viên;
9. Bà Nguyễn Mai Anh - Cán bộ Văn phòng Cục Điện ảnh, Thành viên;
10. Ông Dư Ngọc Bình - Chuyên viên phòng Quảng cáo, Cục Văn hóa cơ sở, Thành viên;
11. Bà Lê Hồng Phương, Chuyên viên phòng Công tác cán bộ - Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;
12. Hoàng Khánh Linh - Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Thanh tra Bộ, Thành viên;
13. Ông Lê Văn Chính - Chuyên viên phòng Hành chính-Tổ chức, Văn phòng Bộ, Thành viên.
14. Ông Quản Đình Hưng - Chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, Thành viên;
15. Bà Nguyễn Thị Li Na - Chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, Thư ký tổng hợp.
Điều 2. Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Thông tư được ký ban hành.
Điều 3. Kinh phí xây dựng Thông tư được lấy từ kinh phí sự nghiệp Văn phòng Bộ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC (THKSTTHC), Hưng 20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác