3387/QĐ-BVHTTDL

TLBT, VTVTổ chức cán bộ - Nguyễn Văn Tấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3387/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2013 Về việc bổ nhiệm cán bộ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viên Âm nhạc quốc gia Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viên Âm nhạc quốc gia Việt Nam tại văn bản số 757/NVHN ngày 19 tháng 8 năm 2013 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Định, Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam giữ chức Viện trưởng Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Ông Nguyễn Bình Định  được hưởng phục cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký,

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và ông Nguyễn Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Hồ sơ cán bộ;

-Lưu: VT, TCCB, TH (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác