338/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Chương trình "Khám phá Việt Nam" tại Perpignan Cộng hoà Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức Chương trình "Khám phá Việt Nam" tại thành phố Perpignan" Cộng hoà Pháp với các nội dung sau :

- Triển lãm ảnh và thủ công mỹ nghệ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và xúc tiến du lịch.

- Cử đoàn 15 người bao gồm lãnh đạo Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, ẩm thực, triển lãm, nghệ thuật, thi công, hậu cần từ trong nước sang dàn dựng và tham gia Triển lãm.

- Đoàn 5 người của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hòa Pháp.

Thời gian: từ ngày 10/4 đến ngày 22/412010.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chịu chi phí chuẩn bị nội dung hoạt động tổng thể, cước phí vận chuyển hàng, vé máy bay và công tác phí cho đoàn 15 người từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Trung tâm đã được Bộ cấp.

- Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu chi phí chuẩn bị phần chiếu phim quảng bá hình ảnh Việt Nam, giới thiệu bình chọn cho Vịnh Hạ Long, tuyên truyền quảng bá; công tác phí cho 05 cán bộ của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tham gia hoạt động; chi phí đi lại, vận chuyển cho toàn đoàn trong thời gian tổ chức chương trình.

- Phía Pháp cung cấp địa điểm, điện nước, dựng phòng trưng bày, bảo vệ, vệ sinh, ăn, ở và bảo hiểm cho toàn đoàn cán bộ và nghệ sĩ tham gia hoạt động theo văn bản thoả thuận giữa Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và Ban Tổ chức Triển lãm Perpignan, Pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT. HTQT. HTM (7)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác