338/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức gặp mặt và giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hoá nghệ thuật Thể dục-Thể thao và Du lịch mừng xuân Tân Mão – 2011 khu vực phía Bắc, tổ chức tại Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi Và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì và phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt và giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu thuộc các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục - Thể thao và Du lịch tại Hà Nội và một số trường khu vực miền núi phía Bắc mừng xuân Tân Mão - 2011.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức gặp mặt, giao lưu văn hoá nghệ thuật, thể thao và du lịch học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu ở các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục - Thể thao và Du lịch tại Hà Nội và một số trường miền núi phía Bắc mừng xuân Tân Mão - 2011 gồm những thành viên sau:

1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2. Ông Phạm Văn Thuỷ, Giám đốc Trung tâm triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, đồng Trưởng ban.

3. Bà Trịnh Thị Thuỷ, Phó vụ trưởng Vụ văn hoá Dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban.

4. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban.

5. Ông Đào Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

6. Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

7. Ông Bùi Quang Phùng, Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hoá nghệ thuật thuộc Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

8. Lãnh đạo các trường: Đại học Văn hoá Hà Nội Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đạí học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Cao Đẳng Múa Việt Nam, Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam, Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc. Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc, Trung học Kỹ thuật In Hà Nội, Đại học thể dục thể thao Hà Nội, Ủy viên.

Điều 3. Kinh phí tổ chức:

- Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch năm 2011 cấp qua Văn phòng Bộ.

- Kinh phí lấy từ ngân sách hoạt động sự nghiệp năm 2011 của Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

- Kinh phí vận động tài trợ theo hướng xã hội hoá.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2,4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, Vụ VHDT, Nh.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác