3390/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3390/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2013 Về việc tổ chức Hội thảo “Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Công tác phía Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo “Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Cục Công tác phía Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, CCTPN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác