3393/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3393/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Chu Văn Lai, Đại tá, nhà văn, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

3. Bà Chu Thị Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Báo Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

4. Ông Đỗ Kỷ, Phó trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Công Trung, Phó trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Xuân Thiệp, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên thư ký.
Điều 2. Hội đồng giám khảo chịu trách nhiệm tuyển chọn, chấm sơ khảo, chung khảo Cuộc thi đúng thể lệ và đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Hội đồng giám khảo được hưởng thù lao theo chế độ quy định lấy từ nguồn kinh phí cuộc thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ. T

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác