3395/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Trung tâm Văn hóa Việc Nam tại Lào tổ chức hoạt động kỷ niệm "1000 năm Thăng Long - Hà Nội"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức một số hoạt động sau đây nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 450 năm Thủ đô Viêng Chăn:

Hoạt động 1: phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại Lào tổ chức Hôi diễn nghệ thuật của Cộng đồng người Việt Nam tại Lào vào ngày 24/10/2010;

Hoạt động 2: phối hợp với Hội Nhà văn Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức đêm thơ Thủ đô yêu dấu vào tối 30/10/2010;

Điều 2. Về chi phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí cho các hoạt động như sau (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2010 của Trung tâm);

Hoạt động 1: thuê địa điểm, lễ tân tổ chức, âm thanh, ánh sáng, thù lao Ban Giám khảo và nhạc công.

Hoạt động 2: thuê địa điểm tổ chức, âm thanh, ánh sáng và thù lao các tiết mục văn nghệ tham gia chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác