3397/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số:3397/QĐ-BVHTTDL Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NĂM DU LỊCH QUỐC GIA DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ - PHÚ YÊN 2011

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 6558/VPCP-KTTH ngày 3 tháng 10 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ;

Căn cứ Thông báo số 2166/TB-BVHTTDL ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;

Căn cứ các công văn cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2011 của các cơ quan liên quan;   

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà:

1) Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2) Ông Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng ban Thường trực;

3) Ông Trần Đại Quang, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

4) Ông Phạm Ngọc Chi, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng ban;

5) Ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

6) Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

7) Ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;

8) Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

9) Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Phó Trưởng ban;

10) Ông Lê Chiêm, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

11) Ông Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

12) Đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

13) Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

14) Ông Trần Phước Chính, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, Ủy viên;

15) Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy viên;

16) Bà Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên;

17) Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ủy viên;

18) Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên;

19) Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên;

20) Ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011.

 Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

 Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Như điều 4;

- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

- Các Bộ, UBND các tỉnh/thành liên quan;  

- Lưu: VT, TCDL, LHH (10). 50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác