3398 /QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số:3398 /QĐ-BVHTTDL Về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA

DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ - PHÚ YÊN 2011

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 6558/VPCP-KTTH ngày 3 tháng 10 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ;

Căn cứ Thông báo số 2166/TB-BVHTTDL ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;

Căn cứ các công văn cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 của các cơ quan liên quan;  

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các ông, bà:

1) Ông Phạm Ngọc Chi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Trưởng ban;

2) Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Phó Trưởng ban;

3) Ông Trần Quang Nhất, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng ban Thường trực;

4) Ông Nguyễn Quốc Quỳ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

5) Ông Nguyễn Danh Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6) Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7) Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8) Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9) Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

10) Ông Nguyễn Quý Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

11) Ông Nguyễn Thành Vượng, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

12) Bà Lê Mai Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

13) Ông Lê Anh Thơ, Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy viên;

14) Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Ủy viên;

15) Ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Ủy viên;

16) Ông Lê Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên;

17) Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, Ủy viên;

18) Ông Phạm Văn Muộn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên;

19) Ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên;

20) Bà Lê Thị Thanh Liên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, Ủy viên;

21) Ông Lê Văn Gia, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Ủy viên;

22) Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Ủy viên;

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan của các Bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch Quốc gia các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2011.

 Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

- UBND các tỉnh/thành liên quan;

- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL liên quan;

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành liên quan;

- Lưu: VT, TCDL, LHH (55b).

 

 

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác