33/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Mèn, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3036/VHTTDL- QLDS ngày 27/9/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Miếu Mèn, huyện Ba Vì, Hà Nội (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 06/12/2010). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Mèn, bao gồm các hạng mục: tu bổ Hậu cung; tôn tạo xây dựng Tiền tế, Nghi môn, Tả mạc, Hữu mạc, tường rào bảo vệ, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

Đối với việc tu bổ tòa miếu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại các cấu kiện ngay sau khi hạ giải nhằm lựa chọn, tái sử dụng tối đa các cấu kiện gốc, nhất là cấu kiện có chân/khắc và có chữ chỉ định niên đại của di tích. Cần bổ sung nhà bao che phục vụ thi công.

Đối với Nghi môn: điều chỉnh khoảng cách giữa các trụ lớn tương đương với độ rộng gian giữa Tiền tế; giảm bớt tiết diện thân trụ, các ô hộc lồng đèn cần làm cao hơn để tạo thành khối chữ nhật đứng.

- Đối với Tả mạc, Hữu mạc: hạn chế tối đa việc chạm khắc trên cấu kiện, giảm bớt tiết diện cột trốn đảm bảo không lớn hơn phần đầu cột chính.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Mèn theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác