33/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 33/BVHTTDL-DSVH ngày 07 tháng 01 năm 2014 Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tôn tạo hạ tầng khuôn viên di tích đình, đền, chùa Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 4118/VHTTDL-BQLDT ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tôn tạo công trình hạ tầng trong khuôn viên đình, đền, chùa di tích Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật hạng mục xây dựng hạ tầng trong khuôn viên đình, đền, chùa Hai Bà Trưng, bao gồm các nội dung: Làm mới móng của rùa đội bia; lát lại sân di tích, bó vỉa các bồn cây; xây dựng mới hệ thống chiếu sáng, cấp, thoát nước sân vườn di tích và đoạn tường rào cao 2m; phòng chống cháy và chống mối di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, 8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác