33/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp bờ kè taluy tại di tích Hòn Chồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1952/SVHTTDL-KHTC ngày 25/11/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình: Nâng cấp bờ kè taluy chống sạt lở tại danh thắng Hòn Chồng (kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp bờ kè taluy chống sạt lở phía đường đi lên danh thắng Hòn Chồng. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cần chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp phủ xanh mái kè để tôn tạo cảnh quan khu vực.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa biết, triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác