33/BVHTTDL-KHCNMT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 33/BVHTTDL-KHCNMT, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Về việc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Kính gửi:………..

Để có cơ sở thực tiễn tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" trong đó phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật là một nội dung quan trọng cần được tổng kết, đánh giá cả về lý luận và thực tiễn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn công tác do ông Từ Mạnh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là Trưởng đoàn làm việc với một số tỉnh, thành phố với những nội dung sau:

- Tìm hiểu thực trạng phát triển văn học nghệ thuật của địa phương (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp);

- Các cơ chế, chính sách của địa phương, của Hội đã ban hành để phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật của địa phương;

- Thực trạng đội ngũ văn nghệ sỹ của địa phương.

Chương trình làm việc của đoàn công tác gửi kèm theo công văn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Quý đơn vị bố trí thành phần tham dự, địa điểm, thời gian và chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên bằng văn bản để buổi làm việc đạt kết quả tốt.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Phạm Thị Băng Tâm, Chuyên viên chính Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Điện thoại: 0913212005; Email:lepham.hangtam@yahoo. com. vn)

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng ể b/c);

- Thành viên Đoàn công tác;

- Lưu: VT, KHCNMT, HA.36.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác