34 /QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ TÀI CHÍNH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Đề cương chi tiết Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8625/VPCP-QHQT ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc Phê duyêt Đề cương chi tiết Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Phê duyệt Đề cương chi tiết Việt Nam tham gia Triển lãm thế giới EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc.

Thời gian: từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 năm 2010

Địa điểm: Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Điều 2. Giao Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2010 tại Thượng Hải, Trung Quốc cụ thể như sau:

Khảo sát, thiết kế và xây dựng Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam tại EXPO 2010.

Xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam tại EXPO 2010.

Triển khai công tác chuẩn bị trong nước sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt (nội dung đề án trưng bày triển lãm và dự toán kinh phí).

Thực hiện mọi công tác liên quan đến tổ chức thi công, trưng vày và vận hành các hoạt động của Nhà triển lãm quốc gia Việt Nam trong suốt thời gian EXPO 2010 tại Thượng Hải; làm đầu mối liên hệ giữa Việt Nam với Ban tổ chức EXPO, các nước và các tổ chức tham dự.

Báo cáo tổng kết các hoạt động.

Điều 3. Về kinh phí:

Kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c)

-  Lưu: VT, HTQT, NPL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác