3401/BVHTTDL-TCTDTT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc xây dựng quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban OLYMPIC Việt Nam

- Chủ tịch các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam

Thực hiện Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Quy hoạch, trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban OLYMPIC Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam như sau:

1. Căn cứ Chiến lược phát triển thể dục thể thao đã được phê duyệt, Ủy ban OLYMPIC Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam khẩn trương hoàn thiện xây dựng quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao của Ủy ban OLYMPIC Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam đến năm 2020 (trong quy hoạch cần lưu ý làm rõ số liệu thống kê hiện trạng công trình và dự kiến danh mục dự án chủ yếu đầu-tư giai đoạn 2011-2015 & 2016-2020 theo các biểu mẫu từ 01 đến 04 đính kèm).

2. Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao của Ủy ban OLYMPIC Việt Nam, các Liên đoàn. Hiệp hội thể thao Việt Nam đến năm 2020 đề nghị sớm hoàn thành và tìm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) chậm nhất 25/10/2011 để tổng hợp vào quy hoạch chung Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban OLYMPIC Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam tập trung chỉ đạo để hoàn thành Quy hoạch bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Thể dục thể thao) để phối hợp tháo gỡ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);

-TCTDTT;

-Lưu: VT, Vụ TC TCTDTT, TH (27).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác