3401/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình nghệ thuật tại Đan Mạch, Na Uy

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 về việc cử cán bộ ra nước ngoài;
Xét đề nghị của Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam xây dựng và tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa, du lịch Việt Nam” tại Đan Mạch và Na Uy từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2011.

Điều 2. Về kinh phí: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam chịu chi phí dàn dựng biểu diễn, phục trang, đạo cụ, in ấn giấy mời và tờ rơi chương trình, và các chi phí liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác